Voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGS VOORWAARDEN

 

Greenflexiline  ( Dealer Greenline)
 

Nederland

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

11    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Green Flexiline gevestigd te Velp, hierna te noemen Green Flexiline.

12    Bijzondere van de voorwaarden van Green Flexiline afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

21    Green Flexiline aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

22    Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Green Flexiline onverlet,

tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

23    Algemene voorwaarden worden slechts door Green Flexiline aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3  Aanbiedingen.

31    Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Green Flexiline, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

32    Gegevens in drukwerken verstrekt door Green Flexiline zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Green Flexiline niet.

 

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Green Flexilinebinden hem niet, voor zover ze door Green Flexiline niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5  Het  aanbod.

51    De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

52    Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroeping recht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

53    Indien door Green Flexiline aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

54    Als door Green Flexiline aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

55    Indien door Green Flexiline voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat ( een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de opdrachtgever, dient Green Flexiline te beschikken over voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.           

 

Artikel 6  Betaling en Garantie.

6-1 De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds vooraf per bank, of direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

6-2 Indien er gerede twijfel bij BeautySellers bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, isGreen Flexiline bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Green Flexiline door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6-3 Blijft de opdrachtgever in gebreke zijn verplichtingen te voldoen, dan is Green Flexiline gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de leverancier alle medewerking te verlenen.

 

Artikel 7  Totstandkoming van de overeenkomst.

71    Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

72    Het staat Green Flexiline vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

73    Indien de opdrachtgever een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

74    Green Flexiline treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

75    Green Flexiline kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. BeautySellers is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de opdrachtgever tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

76    Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel Het aanbod, leden 2, 3 en 4 bedoelde informatie aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

77   Green Flexiline zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de opdrachtgever de volgende informatie verstrekken:

a.     Schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroeping recht gebruik kan maken;

b.     Het geografische adres van de vestiging van Green Flexiline waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

c.     De informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

 

Artikel 8  Prijzen.

81    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

82    Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Green Flexiline niet.

83    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

84    Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 9  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

 

Artikel 10  Aanbetaling.

Green Flexiline is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van BeautySellers de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 Artikel 11  Leveringstermijnen.

111  De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Green Flexiline schriftelijk in gebreke te stellen.

112  De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Green Flexiline zijn de goederen te leveren.

113  Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

 

Artikel 12  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Green Flexiline aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 13  Wijziging van de opdracht.

131  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

132  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BeautySellers ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

133  Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Green Flexiline buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 14  Annuleren.

141  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Green Flexiline reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Green Flexiline gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Green Flexiline als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Green Flexiline te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

142  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Green Flexiline zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen

 

Artikel 15  Reclame.

151  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Green Flexiline terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Green Flexiline wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

152  Green Flexiline dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

153  Indien de reclame naar het oordeel van Green Flexiline juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16  Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 17  Retentierecht.

Wanneer Green Flexiline goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Green Flexiline heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 18  Aansprakelijkheid.

181  Green Flexiline is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.     Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.     Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.     Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.     Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e.     Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f.     Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

 

182  Green Flexiline is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van BeautySellers of van hen, die door Green Flexiline te werk zijn gesteld.

183  Green Flexiline zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 19  Overmacht.

191  Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Green Flexiline of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Green Flexiline, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Green Flexiline, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor BeautySellers overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

192  Green Flexiline is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud.

201  Zolang Green Flexiline geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van BeautySellers.

202  Green Flexiline heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

203  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding.

211  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal BeautySellers ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

212  Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a.     De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Green Flexiline heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b.     De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c.     De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d.     De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

213  Green Flexiline is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Green Flexiline reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Green Flexiline op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 22  Betaling.

221  Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

222  Green Flexiline is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 2,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

223  Green Flexiline is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

224  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

235  Uit het enkele feit datGreen Flexiline zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23  Toepasselijk recht.

Op alle door Green Flexiline gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 24  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Green Flexiline, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN:

LEVERINGEN NEDERLAND GELDEN M.U.V. DE WADDENEILANDEN.

(in deze gevallen wordt er geleverd tot de dichtbij zijnde haven).

Kosten voor transport naar de eilanden is altijd voor rekening van de klant!

WIJ LEVEREN UITSLUITEND AAN BEDRIJVEN (LEERLINGEN ZIEN WIJ ALS BEDRIJF!), WIJ LEVEREN NIET AAN PARTICULIEREN!

INDIEN U AKKOORD GAAT MET DE LEVERINGSVOORWAARDEN, WORDT U ALS BEDRIJF BESCHOUWD!

ALLE PRODUCTEN WORDEN ONDER GARANTIE OP CARRY IN BASIS GELEVERD,

DIT HOUDT IN DAT DEFECTE GOEDEREN NA OVERLEG AAN ONS FRANCO RETOUR GEZONDEN MOETEN WORDEN (VERZENDKOSTEN VOOR UW REKENING).

 

GOEDEREN RETOURNEREN:

Wij nemen niets retour!, in uitzonderlijke gevallen worden goederen in overleg retourgenomen voor deze retouren wordt een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht,

geld wordt niet geretourneerd! voor het uiteindelijke bedrag wordt een waardebon voor nieuwe aankopen gegeven.

Alle verzendkosten zijn voor de opdrachtgever.